cs

Cookie a Sběr osobních dat

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je návštěvu a pohyb na webové stránce možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač návštěvníka, může návštěvník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Soubory cookies využíváme u služeb google.com více na: https://www.google.com/intl/cs_CZ/policies/technologies/cookies/

Návštěvník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu návštěvníka.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů návštěvníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Návštěvník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Nezvolí-li návštěvník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů návštěvníka může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Návštěvík potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se návštěcník domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li návštěvník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

SC Strnad & Červinka, Plynárenská 830, Kolín, 280 02, +420 602 348 877
Jazyky